Artikel 1: Definities

1.1 Compleet Support B.V., h.o.d.n. Compleet Security, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 61463787;
1.2 opdrachtgever:iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Compleet Security een overeenkomst van opdracht of mantelovereenkomst heeft gesloten;
1.3 overeenkomst: de door Compleet Security met opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht;
1.4 mantelovereenkomst: de tussen Compleet Security en opdrachtgever gesloten mantelovereenkomst, op basis waarvan Compleet Security en opdrachtgever van tijd tot tijd overeenkomsten sluiten.
1.5 diensten: de door Compleet Security te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of mantelovereenkomst;
1.6 Overeengekomen Tarief: de tussen Compleet Security en opdrachtgever overeengekomen tarieven voor de diensten zoals aangegeven in de overeenkomst en/of mantelovereenkomst;
1.7 Overeengekomen Prijs: de tussen Compleet Security en opdrachtgever overeengekomen prijzen voor de diensten zoals aangegeven in de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst.
1.8 activiteit: het evenement of de activiteit waarop de diensten betrekking hebben, waaronder onder meer valt, de exploitatie van een onderneming en de begeleiding, productie of organisatie van een evenement;
1.9 Beveiligingsdiensten: alle mogelijke vormen dienstverlening van Compleet Securityop het gebied van beveiliging;
1.10 Servicediensten: alle mogelijke vormen van dienstverlening van Compleet Security op het gebied van hospitalityservices, als mede evenementen- en verkeersbegeleiding;
1.11 Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Compleet Security, die door Compleet Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst;
1.12 Derden: alle rechtspersonen die door Compleet Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst;
1.13 Zaken: alle zaken en dieren, waarvan Compleet Security al dan niet de eigenaar is, die door Compleet Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, mantelovereenkomsten en facturen tussen opdrachtnemer en Compleet Security, voorzover een en ander betrekking heeft op het verrichten van beveiligings- en/of servicediensten door Compleet Security.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover Compleet Security schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkingen en/of aanvullingen.
2.4 Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst en/of mantelovereenkomst.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2.6 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.
2.7 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Compleet Security in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, personeel en/of zaken.

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Compleet Security, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 4: Uitvoering overeenkomst en inschakelen Derden, Personeel en Zaken

4.1 Compleet Security zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Het is Compleet Security toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever derden, personeel en zaken in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Informatieplicht opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Compleet Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Compleet Security worden verstrekt.
5.2 De door Compleet Security gegeven adviezen worden uitsluitend gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.3 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of onvolledig aan Compleet Security zijn verstrekt, zal opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Compleet Security gerechtigd zijn om naar eigen keuze de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven er prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen, steeds onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan Compleet Security te voldoen.

Artikel 6 Wijzigen overeenkomst

6.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zal Compleet Security gerechtigd zijn om na voorafgaand kennisgeving aan opdrachtgever naar eigen inzicht de diensten te wijzigen c.q. aan te vullen. Opdrachtgever is als dan gehouden het daaruit voortvloeiende meerwerk volledig aan Compleet Security te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.

Artikel 7: Onmiddellijke beëindiging

7.1 Compleet Security en opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de mantelovereenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn.
7.2 Compleet Security en opdrachtgever zijn voorts gerechtigd de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij:
7.3 surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend,
7.4 haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,
7.5 wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend.

Artikel 8: tarieven, prijzen, verhoging en toeslagen

8.1 De overeengekomen tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
8.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of de mantelovereenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is Compleet Security gerechtigd de overeengekomen tarieven en prijzen tussentijds te verhogen.
8.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen plaatsvinden, is Compleet Security tevens gerechtigd de voorgestelde tarieven en prijzen te verhogen.
8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van Compleet Security kan worden verwacht de diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan Compleet Security te betalen conform het gebruikelijke tarief van Compleet Security.
8.5 Indien de diensten door Compleet Security op eerste of tweede Kerstdag, dan wel oud of nieuwjaarsdag worden verricht, geldt een toeslag van 100% op het overeengekomen tarief en/of de overeengekomen prijs, tenzij in de overeenkomst en/of mantelovereenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

Artikel 9: Facturatie en betaling

9.1 De door Compleet Security gefactureerde bedragen, dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Compleet Security te zijn bijgeschreven.
9.2 Compleet Security zal naar eigen keuze de opdrachtgever voorafgaand aan de activiteit een factuur sturen voor de te leveren diensten, dan wel nà afloop van de activiteit voor de geleverde diensten.
9.3 Indien Compleet Security opdrachtgever voorafgaand aan de activiteit een factuur stuurt, vindt facturatie door Compleet Security plaats door middel van een inschatting van de kosten van de diensten die op basis van de overeenkomst door Compleet Security worden verricht. Indien na afloop van de activiteit blijkt dat meer en/of aanvullende diensten door Compleet Security zijn verricht ter uitvoering van de overeenkomst, dan zal Compleet Security opdrachtgever hiervoor een aanvullende factuur sturen.
9.4 Indien facturatie voorafgaand aan de activiteit plaatsvindt, dient in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, het gefactureerde bedrag uiterlijk vóór aanvang van de activiteit op de bankrekening van Compleet Security te zijn bijgeschreven, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum indien tussen de factuurdatum en de aanvang van de activiteit een periode van langer dan dertig (30) dagen ligt.
9.5 Indien facturatie voorafgaand aan de activiteit plaatsvindt en het factuurbedrag niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van Compleet Security is bijgeschreven, heeft Compleet Security naar eigen keuze het recht de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Compleet Security in de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten die door Compleet Security zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst, alsmede mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan Compleet Security te vergoeden. Compleet Security zal opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.
9.6 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Compleet Security kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.
9.7 Compleet Security is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door Compleet Security, bij gebreke waarvan Compleet Security nietgehouden is met de uitvoering van de overeenkomst door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.
9.8 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 25% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur, advocaat of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door opdrachtnemer te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar procureur, advocaat of gemachtigde en de gerechtsdeurwaar- der en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.
9.9 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening.

Artikel 10 Annulering


10.1 Indien opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van feitelijke uitvoering van de overeenkomst, Compleet Security meedeelt dat aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geen gevolg zal worden gegeven óf indien in die periode blijkt dat geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is opdrachtgever gehouden aan Compleet Security te vergoeden de werkelijk door Compleet Security gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de kosten die voor Compleet Security voortvloeien uit de annulering, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die Compleet Security als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde derden en personeel, alsmede voor de door haar gebruikte zaken.
10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, bedragen ten minste 25% van het te verwachten factuurbedrag van de overeenkomst die is geannuleerd. Deze kosten dienen na ontvangst van de factuur binnen de in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn aan Compleet Security te worden voldaan.
10.3 Indien opdrachtgever tijdens de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert of indien annulering plaats vindt als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is opdrachtgever gehouden Compleet Security alle gemaakte kosten te betalen, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die Compleet Security als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde derden en personeel, alsmede voor de door haar gebruikte zaken en Compleet Security volledig schadeloos te stellen.
10.4 Indien aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven als gevolg van een verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag, dan zal dit niet worden aangemerkt als overmacht aan de zijde van opdrachtgever.

Artikel 11: Verplichting opdrachtgever, garantie veiligheid Personeel en vrijwaring


11.1 Opdrachtgever stelt Compleet Security in staat de diensten naar behoren te verrichten.
11.2 Opdrachtgever zal de ruimte(s) waarin het personeel de diensten verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de diensten door het personeel zodanige maatregelen treffen en aanwijzigingen verstrekken als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat het personeel bij het verrichten van de diensten schade lijden.
11.3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, in het bijzonder artikel 7:658 lid 4 BW, alsmede met de verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever vrijwaart Compleet Security tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het personeel of derden, bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Artikel 12: Hulpzaken en hulppersonen


12.1 Indien Compleet Security bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van een zaak die toebehoort aan een derde, dan is opdrachtgever jegens Compleet Security gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt aan het gebruik van de zaak.
12.2 Indien Compleet Security bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van personeel wat ter beschikking wordt gesteld door een derde, dan is opdrachtgever jegens Compleet Security gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt ten aanzien van de ter beschikking stelling.

Artikel 13: Verplichtingen opdrachtgever t.a.v. de Beveiligingsdiensten


13.1 opdrachtgever is jegens Compleet Security verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op de activiteit, onverkort na te komen.
13.2 De opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteit in verband waarmee Compleet Security haar beveiligingsdiensten verricht en opdrachtgever zal Compleet Security desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergun- ningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan Compleet Security ter beschikking stellen.
13.3 De opdrachtgever zal Compleet Security steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. politie gemaakte afspraak in verband met de Activiteit.
13.4 De opdrachtgever zal de bezoekers van de activiteit en haar personeel informeren omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van Compleet Security. De opdrachtgever zal de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de activiteit steeds vooraf bekend maken aan de bezoekers en het personeel van opdrachtgever.
13.5 opdrachtgever zal aan de bezoekers van de activiteit de gebruikelijke eisen stellen ten aanzien van openbare orde en veiligheid.
13.6 Het is opdrachtgever verboden om met betrekking tot de activiteit in verband waarmee Compleet Security haar diensten verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van Compleet Security, danwel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens voor zover bedoelde derde beschikt over een geldige ministeriële toelating tot het verrichten van beveiligingswerkzaamheden.
13.7 Indien opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Compleet Security gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan Compleet Security te voldoen.

Artikel 14: Bevoegdheden Compleet Security t.a.v. Beveiligingsdiensten


14.1 Compleet Security heeft ten aanzien van de Beveiligingsdiensten die zij op basis de overeenkomst verricht een inspanningsverplichting en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen van een goede beveiligingsorganisaties in het maar Compleet Security happelijke verkeer mag worden verwacht.
14.2 Compleet Security zal de beveiligingsdiensten uitvoeren in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de op deze wet gebaseerde regelingen. Indien en voorzover deze wet en/of de daarop gebaseerde regelingen, vereist dat Compleet Security de beveiligingsdiensten op een of meerdere punten wijzigt, dan Compleet Security gerechtigd deze wijziginge nzonder overleg met opdrachtgever door te voeren zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Compleet Security in de uitvoering van de overeenkomst. Indien en voorzover uit deze wijzigingen meerwerk voortvloeit, is opdrachtgever gehouden dit meerwerk volledig aan Compleet Security te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.
14.3 Indien Compleet Security op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de beveiligingsdiensten langer dient te verrichten en/of extra beveiligingswerkzaamheden, dan zal Compleet Security dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever uitvoeren. Opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan Compleet Security te vergoeden conform de overeengekomen tarieven en prijzen.
14.4 Compleet Security is gerechtigd om indien zulks naar het oordeel van Compleet Security noodzakelijk is in verband met de door verrichtte beveiligingsdiensten:
14.5 de politie vóór, tijdens of na afloop van de activiteit om welke reden dan ook in te schakelen;
14.6 maatregelen te nemen om doorgangen en trappen open te maken en vrij van publiek te maken en te houden en nooddeuren vrij te maken
14.7 het tijdstip van toegang tot de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden, te vervroegen of op te schorten;
14.8 de aanvang c.q. voortgang van de activiteit op te schorten c.q. te beëindigen;
14.9 de (verdere) toegang van bezoekers tot de activiteit te weigeren c.q. bezoekers van de activiteit te verwijderen, steeds zonder aanzien des persoons;
14.10 bezoekers van de activiteit te visiteren en alle goederen,waarmeedeveiligheid van personen en de openbare orde in gevaar kunnen worden gebracht, dan wel waarmee strafbare feiten kunnen worden gepleegd, in bewaring te nemen en aan de politie te overhandigen.
bovengenoemde bevoegdheden van Compleet Security zullen uitsluitend door Compleet Security plaatsvinden in nauwe samenwerking met opdrachtgever.

Artikel 15: Personeel/kleding/ruimte/persoonsgegevens/vervanging


15.1 Het Personeel zal diensten verrichten onder toezicht en leiding van Compleet Security. Opdrachtgever heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de mogelijkheid om aanwijzigingen en instructies aan het personeel te geven.
15.2 De door het personeel te dragen kleding zal door Compleet Security worden vastgesteld na voorafgaand overleg met opdrachtgever, waarbij Compleet Security ten aanzien van het personeel dat de beveiligingsdiensten verricht, gebonden is aan de wettelijke uniformplicht.
15.3 Indien Compleet Security dat wenst, zal opdrachtgever aan Compleet Security een (met een zogenoemde unieke sleutel) af te sluiten ruimte (buiten het publieksgedeelte) ten behoeve van haar personeel ter beschikking stellen, welke ruimte door Compleet Security vooraf dient te worden goedgekeurd en ondermeer voorzien zal dienen te zijn van elektra en koud en warm stromend water.
15.4 opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van het personeel die de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.
15.5 Indien een personeelslid wegens ziekte of andere omstandigheden, niet in staat is de diensten te verrichten, stelt Compleet Security opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal Compleet Security zo snel als mogelijk zorgdragen voor een adequatevervanger.

Artikel 16: Niet-overname Personeel

16.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop van de overeenkomst met het personeel dat tijdens de overeenkomst de diensten heeft verricht direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel direct of indirect dit personeel werkzaamheden te laten verrichten.

Artikel 17: Klachten


17.1 Klachten over de wijze van uitvoering, de voortgang en de kwaliteit van de geleverde diensten dienen binnen twee (2) weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging of voorval waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk te worden meegedeeld aan de Algemeen Directeur van Compleet Security.
17.2 Klacht zullen worden behandeld conform de bij Compleet Security geldende klachtenregeling.
17.3 Op verzoek van opdrachtgever, wordt kosteloos door Compleet Security een exemplaar van de klachtenregeling aan opdrachtgever toegezonden.

Artikel 18: Teruggave ter beschikking gestelde Zaken

18.1 Indien Compleet Security voor de uitvoering van de overeenkomst, zaken en opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dient opdrachtgever deze zaken binnen veertien (14) dagen na afloop van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan Compleet Security.
18.2 Indien opdrachtgever de zaken niet binnen veertien (14) dagen na afloop van de overeenkomst retourneert, dan wel de zaken niet in de oorspronkelijke staat, met gebreken en/of onvolledig retourneert, dient opdrachtgever alle daaruit voor Compleet Security voortvloeiende schade en kosten aan Compleet Security te vergoeden.

Artikel 19: Aansprakelijkheid


19.1 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Compleet Security ter zake van iedere overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheids- verzekering(en) van Compleet Security wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 30% van het bedrag (exclusief BTW) dat door Compleet Security aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende overeenkomst verrichtte diensten.
19.2 Compleet Security is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade die:
19.3 het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt meteen terroristische aanslag;
19.4 bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is;
19.5 het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;
19.6 het gevolg is van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden;
19.7 het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens door opdrachtgever aan Compleet Security als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.
19.8 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Compleet Security of haar leidinggevenden.
19.9 Aansprakelijkheid van Compleet Security voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
19.10 Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.
19.11 Aansprakelijkheid van Compleet Security wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever Compleet Security onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en Compleet Security ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Compleet Security in staat stelt adequaat te reageren.
19.12 De opdrachtgever vrijwaart Compleet Security voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.13 Indien opdrachtgever aan Compleet Security informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en bestanden.
19.14 opdrachtgever vrijwaart Compleet Security voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 20: Vertrouwelijkheid

20.1 Opdrachtnemer en Compleet Security staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van deOvereenkomstontvangeninformatievanvertrouwelijkaard, zal vertrouwelijk worden behandeld, behoudens voorzover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.
20.2 Compleet Security legt deze verplichting ook op aan haar personeel.

Artikel 21: Overmacht


21.1 Compleet Security of opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of mantelovereenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
21.2 Compleet Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Compleet Security zijn verplichtingen had moeten nakomen.
21.3 Compleet Security en opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst en/of mantelovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
21.4 Voorzover Compleet Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomsten/of mantelovereenkomstisnagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Compleet Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
21.5 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en/of mantelovereenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij Compleet Security indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van Compleet Security is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van personeel van Compleet Security, uitsluiting, files, transport- stakingen, ernstige vertragingen in het verkeer, storingen in het computernetwerk van Compleet Security, ongevallen, ontploffingen, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij personeel van Compleet Security en brand.

Artikel 22: Toepasselijk recht en Geschillen


22.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Compleet Security wordt beheerst door Nederlands recht.
22.2 Alle geschillen en vorderingen die tussen opdrachtgever en Compleet Security mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

Contact

Compleet Beveiliging

Westeinderweg 14

1687 PL WOGNUM

085-0030178

info@compleetbeveiliging.nl  

Chat met ons

Volg ons

         

Search